OUR FLEET LIST

KEMAL KA

KEMAL KA   >

14.555,394 cbm
KEREM KA

KEREM KA   >

7.213,6 cbm
ULUC KA

ULUC KA   >

6.910,4 cbm
METIN KA

METIN KA   >

7.352,192 cbm
EMIN REIS

EMIN REIS   >

6.783,445 cbm
HANIFE KA

HANIFE KA   >

10.659,5 cbm
ZEYNEP KA

ZEYNEP KA   >

7.335,85 cbm